เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในสังคมปัจจุบันถือได้ว่า มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิต ประจำวันเพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร เพื่อใช้สำหรับการศึกษา การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ  ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษยังช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกและยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้นอีกทั้งช่วยให้มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศที่ส่วนใหญ่นำมาใช้เพื่อการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน หน้าที่การงานและเพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  อีกทั้งการสอนภาษาอังกฤษจะทำให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตที่ง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนกับคอร์สสั้นๆ ส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จไม่น้อย เป็นความสำเร็จในการเรียนรู้ผ่านคอร์สการเรียนในระยะสั้นๆ นั่นหมายความว่าสถาบันสอนภาษาแห่งนั้นมีศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษอีกทั้งตัวผู้เรียนเองก็มีความเก่งบวกกับความตั้งใจ เมื่อมีการสอนที่เข้าใจง่ายแล้ว ก็จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งยังส่งผลให้หลายๆ คนได้รับผลลัพธ์ที่ดีของการเรียนภาษาอังกฤษกันถ้วนหน้า

การเลือกเรียนคอร์สระยะสั้น 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเพียบพร้อมไปด้วยหลักสูตรทันสมัย บวกกับบุคลากรที่มีคุณภาพและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีความล้ำหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีการครอบคลุมการฝึกทักษะทาง ด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ พร้อมกับการเปิดโลกทัศน์และการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในชั้นเรียน ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนภาษากับผู้เรียนภาษาในชั้นเรียนเอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตเพื่อทำให้เข้าใจถึงปัญหา และที่สำคัญได้เพื่อนใหม่ต่างกลุ่มที่พร้อมจะก้าวไปสู่ระดับการเรียนรู้ของภาษาอังกฤษพร้อมๆ กัน โดยมีครูผู้สอนคอยชี้นำทางที่ถูกต้อง  ซึ่งในการเรียนอังกฤษระยะสั้นๆ สถาบันสอนภาษาบางแห่งอาจเลือกแบบหลักสูตรแบบยืดหยุ่นที่สามารถทำให้ผู้เรียนออกแบบระยะเวลาการเรียนได้ตามความเข้มข้นของหลักสูตร ด้วยการเลือกเรียนภาษา อังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว การเรียนเพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษแบบรอบด้าน  และการเรียนแบบสบายๆ ในวันพักผ่อนหรือแม้แต่การเรียนภาษาอังกฤษแบบเน้นการใช้งานธุรกิจ หน้าที่การงาน ซึ่งผู้เข้าเรียนสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนตามโปรแกรมของแต่ละสถาบันสอนภาษาจัดไว้ได้

หลักสูตรการเรียนภาษาตามสถาบันสอนภาษา ในการเทคคอร์สแบบระยะสั้น ส่วนใหญ่จะเปิดสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลียน ภาษาสเปน  ฯลฯ  และคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม ผู้เรียนสามารถลงคอร์สการเรียนภาษาในระยะสั้นๆ ได้ ซึ่งการเรียนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ทางสถาบันฯ จะมีการเพิ่มทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการพูด การฟัง  การอ่าน และการเขียนด้วยโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1 เดือน  หรือตามตารางของแต่ละสถาบันกำหนด หรือในช่วงซัมเมอร์กับคอร์สสอนภาษาอังกฤษแบบเร่งด่วนหรือระยะสั้น ที่จะให้อิสระกับระยะเวลาของผู้เรียนอย่างเต็มที่  ซึ่งส่วนใหญ่หลักสูตรระยะสั้นๆจะเหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

ข้อดีของหลักสูตรระยะสั้น

เพราะภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานของการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ซึ่งถูกกำหนดให้เด็กๆ ได้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษสำคัญกับเรามากแค่ไหน ซึ่งในการเรียนจากสถาบันสอนภาษาจะทำให้คุณได้หัดสำเนียงที่ถูกต้องและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถ่องแท้จากผู้สอนที่จะอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจให้ดีขึ้น และยังช่วยทำให้คุณมีความมั่นใจ มีความกล้าพูดภาษา อังกฤษมากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวจะโดนเพื่อนล้อ สำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อที่ต่างประเทศอังกฤษ การเรียนขั้นพื้นฐานให้แน่นจากสถาบันสอนภาษาจะสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น  แม้แต่ผู้ที่ต้องการไปต่างประเทศในช่วงระยะ เวลาสั้นๆ ไม่ว่าจะไปเรื่องงานหรือไปเรียนในช่วงซัมเมอร์ การได้ลงเทคคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้นๆ จะช่วยทำให้ได้เรียนรู้หลักสูตรของการเรียนแบบเร่งรัดแต่สามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายและเร็วขึ้น สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

คอร์สสั้นๆ ก็เห็นผลได้นะ

หลักสูตรการเรียนในแต่ละสถาบันสอนภาษาอาจจะแตกต่างกัน  โดยเฉพาะหลักสูตรคอร์สสั้นๆ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรได้ ไม่ว่าจะเป็น พูด อ่าน หรือ เขียน ที่ต้องการใช้งานแบบเร่งด่วน เมื่อแจ้งความประสงค์ต่อผู้สอนหรือสถาบันการสอนแล้ว คุณจะได้เรียนคอร์สสั้นๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งคุณอาจจะเลือกเรียนล่วงหน้าก่อนใช้งานสักสองสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือน หากต้องการให้ผลดีขึ้นการกลับไปทบทวนซ้ำๆ ที่เรียนมาการหัดพูด หัดเขียน หรือหัดโต้ตอบ จะทำให้คุณมีความกล้าที่จะนำมาใช้งานมากขึ้น หรืออาจจะเลือกเรียนภาษา อังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวันให้เหมาะกับการใช้งาน ส่วนผู้ที่ต้องการไปเรียนในระยะเวลาสั้นๆ  ซึ่งบางแห่งอาจใช้หลัก สูตรการสอนที่ไม่ใช่แค่การเรียนอังกฤษเท่านั้น หากแต่จะมุ่งเน้นในการฝึกปฏิบัติ การทำข้อสอบ การพูดโต้ตอบ ซึ่งสำหรับสถาบันสอนภาษาบางแห่งอาจจะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลผู้เรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้เข้า ถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาการลงคอร์สสั้นๆ หากเรียนแบบเป็นกลุ่มอาจจะช้า หรือไม่มั่นใจเท่ากับการเรียนแบบตัวต่อตัว

การเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวในคอร์สระยะสั้นๆ จะทำให้ใกล้ชิดกับผู้สอนภาษาอังกฤษได้ดีกว่าอีกทั้งการเข้าถึงเรื่องการเรียนการสอน ที่น่าจะทำความเข้าใจได้มากกว่า อย่างน้อยเวลาตอบผิดจะได้ไม่รู้สึกอายใคร

<< กลับหน้าแรก เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน