เทคนิคเรียน TOEIC

การเตรียมตัวเรียน TOEIC จะหวานหอมอย่างมากหากคุณมีความพยายาม และจะกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาอย่างมากกับนักเรียนนักศึกษาผู้ไม่ทุ่มเท TOEIC Test of English for International Communication เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สมัครเรียนหรือสอบเข้าทำงาน นิยมใช้ชุดข้อสอบโปรแกรม Redesigned TOEIC Listening & Reading Test ซึ่งผลคะแนนที่ได้จากการสอบนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้ยื่นเพิ่มเติมในการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครงานเพื่อยืนยันความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน การสอบ TOEIC จะใช้วัดทักษะในด้านการฟังและด้านการอ่าน

  • เพิ่มความสามารถด้านการอ่าน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเรามีความจำเป็น ต้องใช้ทักษะด้านการอ่านไปใช้ชี้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของเรา จำเป็นเหลือเกินที่ต้องหัดอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน นิทาน นิยาย แม้เบื้องต้นเราจะต้องเปิดดิกชินารีแปลภาษาควบคู่ไป แต่ก็จะได้ทั้งความรู้จากหนังสือที่เราอ่าน ได้รู้จักสำนวนจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้งานกันในชีวิตจริง หัดหาเทคนิคการอ่านจับใจความ ทั้งหมดนี้ต้องเกิดจากทักษะการชำนาญที่ต้องฝึกฝนเป็นประจำ การอ่านหนังสือเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่เบื่อภาษาอังกฤษ แม้จะยากในช่วงแรกก็จงอดทน เมื่อทำเป็นประจำ คุณก็จะได้ทักษะการอ่านรวมถึงการอ่านแล้วจับใจความได้ไวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นธรรมชาติ ซึ่งนั่นจะเสริมให้การเรียน TOEIC ของคุณมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น อ่านภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิต ไม่ใช่แค่เรียนเพื่อไปสอบเอาคะแนนแต่ใช้งานไม่ได้จริง
  • เพิ่มความสามารถด้านการฟัง การพัฒนาทักษะการฟังก็เช่นเดียวกันกับการอ่าน เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมมาฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูหนังภาษาอังกฤษโดยอาจจะพึ่งพาซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษด้วย เพื่อให้ช่วยให้การฟังภาษาอังกฤษทำได้ดีขึ้นแบบธรรมชาติจนคุณสามารถฟังและจับใจความได้ในที่สุด ในอินเตอร์เน็ตก็เป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ คุณสามารถเพิ่มพูนทักษะการฟังของคุณได้โดยอาศัยยูทูป youtube เพื่อช่วยให้คุณสามารถฝึกฟังภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ โดยความสามารถของ youtube เมื่อคุณกดที่รูปเฟืองเพื่อตั้งค่าในวีดีโอ คุณสามารถกดเลือกการแปลภาษาและเลือกภาษาอังกฤษได้ในคลิปวีดีโอส่วนใหญ่ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการดูวีดีโอฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษให้คุณได้เป็นอย่างดีทีเดียว ที่แน่ๆ เพลินซะด้วย
  • เพิ่มความสามารถการสอบ TOEIC ด้วยหนังสือ การหาแนวทางการสอบ TOEIC จากร้านหนังสือก็จะช่วยให้คุณมีแนวทางการเตรียมตัวสอบ และอาจมีแนวข้อสอบให้คุณได้ลองฝึกตัวเองดู ลองเริ่มต้นเลือกมาสักเล่มก็ดีนะ

 

การเตรียมตัวเรียน TOEIC เพื่อเตรียมตัวสอบที่นำเสนอเป็นวิถีทางที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่เราจะสอบ TOEIC ได้คะแนนดีแล้ว เรายังได้ความรู้จากระหว่างการฝึกฝนและไม่แน่หลังจากจบการเรียนรู้ คุณอาจจะพูดภาษาอังกฤษคล่องแล้วก็เป็นได้ สำหรับเทคนิคต่อไปนี้จะเน้นไปที่ด้านการฟังเป็นหลัก มีดังต่อไปนี้เลยครับ

  • การสอบ Listening ส่วนของรูปภาพ Photos การสอบ TOEIC Part Listening ส่วนแรกคือส่วนของการฟังแล้วตอบตามภาพ Photos ที่ให้มา บนข้อสอบที่เราต้องทำจะมีรูปมาให้และมีตัวเลือกให้เรา 4 ตัวเลือก จากนั้นผู้สอบจะเริ่มตั้งคำถามที่สื่อโดยตรงหรือเป็นคำถามข้างเคียงก่อนที่จะถามว่าความหมายที่ถามนั้นสื่อถึงรูปข้อใดใน 4 ตัวเลือกนั้น ดังนั้นการทำข้อสอบในส่วนของการตอบคำถามตามภาพนี้ เมื่อได้รับข้อสอบก็ควรจะดูและสังเกตรูปแต่ละข้อตัวเลือกเอาไว้ก่อนล่วงหน้า สังเกตเพศ ผู้ชาย ผู้หญิง สุนัข สิ่งของ ตำแหน่งของแต่ละสิ่งที่ปรากฏบนภาพ ในระหว่างที่ผู้สอบเริ่มถามเราจะได้มองทัน เวลาในการทำข้อสอบแต่ละข้อนั้นมีไม่มากดังนั้นรูปในข้อไหนไม่เกี่ยวข้องกับคำถามก็ตัดออกทีละรูป หรือข้อไหนตรงคำถามก็เลือกได้เลยไม่ต้องลังเล อย่าประหม่า อย่าตอบวกวนย้ำคิดย้ำทำ ขอให้มั่นใจกับการตอบ มั่นใจว่าที่เรียนมาแล้วนั้นเรามีความชำนาญเพียงพอ
  • การสอบ Listening ส่วนของคำถาม Questions การสอบ TOEIC Part Listening ส่วนที่สองหลังจากตอบตามภาพ Photos ที่ให้มาก็จะมาสู่ส่วนที่สอง นั่นคือส่วนของคำถาม Questions ด้วยการฝึกฝนระหว่างที่เรียนคุณต้องมั่นใจในตัวเอง ตั้งสมาธิให้ดี อย่างน้อยการคาดเดาก็ควรเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นเช่น Who ซึ่งแปลว่าใคร แต่ไปตอบ บางเขน Bangkhen ซึ่งเป็นเขตปกครอง ซึ่งเป็นการตอบที่ไม่ตรงคำถาม เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจะฟังหัวข้อคำถามให้ออก ฝึกฟังให้ชำนาญ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า Where, Who, When, Why หัดฟังบ่อยๆ ฟังให้แยกแยะแนวคำถามและฝึกตอบให้เชี่ยวชาญ
  • การสอบ Listening ส่วนของบทสนทนาและการคุย การสอบ TOEIC Part Listening ส่วนสุดท้ายคือประโยคสนทนาและการพูดคุย Conversations and Talks เป็นการอ่านคำถาม ต้องจับใจความให้ได้ ดังนั้นหากการเรียนของคุณมีการทำแบบฝึกหัดมามากพอก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทำไม่ได้ แบบฝึกหัดเหล่านั้นจะได้ใช้งานในส่วนสุดท้ายนี้ค่อนข้างมาก ขอให้เตรียมฝึกฝนไว้ให้ดี การจับใจความของเรื่องควรอ่านแล้วสรุปให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร ส่วนไหนมีเงื่อนไขเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การถามถึงเวลานัดหมาย แต่ประโยคถัดมาอาจมีการเลื่อนเวลาออกไป การที่เราอ่านแล้วจับใจความไม่ได้อาจหยิบเอาเวลาแรกที่นัดมาตอบ จึงเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเป็นต้น

การสอบ TOEIC Part Listening ให้ได้คะแนนสูงๆ จึงมีหลักการดัง 3 ข้อดังข้างต้น ซึ่งเมื่อรู้หลักข้อสอบแล้วก็เหลือแต่การฝึกฝนที่คุณต้องมีวินัยและมีการฝึกฝน คุณก็ทำได้ ทำสิครับ