บทที่ 13 : ตัวเลขในภาษาฝรั่งเศส 0-20

Le nombre ( เลอ นอมเบร่อ) ตัวเลข

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสในบทนี้เป็นเรื่อง ตัวเลข ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะว่าเราจะใช้ตัวเลขในการบอกจำนวนได้ หากต้องการไปซื้อของ หรือบอกที่อยู่ เวลา และ วันที่ ค่ะ จึงขอนำเสนอบทความตัวเลขแบบง่ายๆ 0-20 มาให้ลองฝึกพูดกันดูค่ะ

0 zero (เซโค)
1 un (อัง)
2 deux (เดอ)
3 trois (ทรัว)
4 quatre (กัทเท่อ)
5 cinq (แซงก์)
6 six (ซิส)
7 sept ( แซทเต่อ)
8 huit ( วิท)
9 neuf (เนิฟ)
10 dix ( ดิส)
11 onze (องเซ่อ)
12 douze (ดูสเซ่อ)
13 treize (แทรสเซ่อ)
14 quatorze (กาต๊อสเซ่อ)
15 quinze ( แก็งเซ่อ)
16 seize (แซสเซ่อ)
17 dix-sept (ดิแซ็ตเต่อ)
18 dix-huit ( ดิวิทเต่อ)
19 dix-neuf ( ดิเนิฟ)
20 vingt (แฝง)

ตัวเลขต่างๆในภาษาฝรั่งเศส

เช่นหากต้องการใช้กับประโยคต่างๆดังต่อไปนี้

J’ai 15 ans. (เฌ แก็งซอง) ฉันมีอายุ 15 ปี

Il a 2 voitures. ( อิล ลา เดอ วัวตูร์)  เขามีรถยนต์ 2 คัน

Je vais à l’école à 8 heures ( เฌอ เฝ อา เลกอล อา วิต เตอร์)  ฉันไปโรงเรียนเวลา 8 นาฬิกา