บทที่ 29 : ตัวเลข (ต่อ)

Zahl (ซาล) ตัวเลข

บทเรียนภาษาเยอรมันประจำวันนี้เราจะมานับเลขต่อกันนะคะ มีหลักการง่ายๆคือคนเยอรมันจะอ่าน 21 ว่า “1 และ 20” ส่วน 22 ก็จะเป็น “2 และ 20” แบบนี้ไปจนถึง 99 เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจำแค่เลข 1 – 20 ก็จะนับเลขได้ถึง 100 เลยค่ะ

einundzwanzig อายน์อุนท์สวานสิค 21
zweiundzwanzig สวายอุนท์สวานสิค 22
dreiundzwanzig ดรายอุนท์สวานสิค 23
vierundzwanzig เฟียร์อุนท์สวานสิค 24
fünfundzwanzig ฟึนฟ์อุนท์สวานสิค 25
sechsundzwanzig เสคส์อุนท์สวานสิค 26
siebenundzwanzig ซีเบ่นอุนท์สวานสิค 27
achtundzwanzig อัคท์อุนท์สวานสิค 28
neunundzwanzig นอยน์อุนท์สวานสิค 29
dreißig ดรายสิค 30
vierzig เฟียร์สิค 40
fünfzig ฟึนฟ์สิค 50
sechzig เสคส์สิค 60
siebzig ซีเบ่นสิค 70
achtzig อัคท์สิค 80
neunzig นอยน์สิค 90
einhundert อายน์ฮุนดัต 100


ตัวเลขในภาษาเยอรมันเพิ่มเติม ตั้งแต่ 21-100

ตัวอย่างเช่น

Die Kartoffeln kosten 2,29 Euro. (ดีคาทอฟเฟลน์คอสเท่นสวายออยโรนอยน์อุนท์สวานสิค) มันฝรั่งราคา 2,29 ยูโร

Die Miete kostet 259 Euro (ดีมีทเทอะคอสเททสวายฮุนดัตนอยน์อุนท์ฟึนฟ์สิคออยโร) ค่าเช่าราคา 259 ยูโร

Meine Hausnummer ist 36. (มายเนอะเฮาส์นุมม่าอีสท์เสคส์อุนท์ดรายสิค) บ้านเลขที่ของฉันคือ 36

ว่าแล้วก็อย่าลืมทบทวนตัวเลขชุดเก่าที่เคยเรียนกันมา 1-20 จากนั้นก็ผสมกับชุดใหม่แล้ว ลองฝึกนับเลขดูนะคะ